Yleiset käyttö- ja palveluehdot

1. Tausta ja tarkoitus

 1. Näitä Yleisiä käyttö- ja palveluehtoja (”Sopimusehdot”) sovelletaan Kotopro Oy:n, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa (”Toimittaja”) ja sen asiakkaan (”Asiakas”) välillä Kotopron sivuston, sovellusten, ja sovellusrajapintojen (API), Kotopron tuottaman pilvipalvelun käytössä (”Kotopro” tai ”Palvelu”).
 2. Sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Kotopron käyttöä koskeviin sopimuksiin. Sopimusehdot ovat voimassa koko sopimuksen voimassaolon ajan, ja niiden viimeisin versio on saatavilla toimittajan verkkosivuilla www.kotopro.com/yleiset-kaytto-ja-palveluehdot.
 3. Nämä Sopimusehdot liitteineen muodostavat Sopimuksen (”Sopimus”) Kotopro Oy:n (”Toimittaja”) ja sinun tai edustamasi yrityksen tai organisaation välille (”Asiakas”). Sopimus syntyy, kun Asiakas rekisteröityy Palveluun ja hyväksyy Sopimusehdot.
 4. Jos Asiakkaan ja Toimittajan välillä on tehty erillinen palvelusopimus, tai Asiakas on hyväksynyt Toimittajan tekemän erillisen tarjouksen, joka sisältää näistä Sopimusehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan ensisijaisesti kyseisen palvelusopimuksen tai tarjouksen ehtoja. Nämä Sopimusehdot täydentävät tällöin erikseen sovittua.
 5. Kun Asiakas rekisteröityy Palveluun, luodaan Palveluun asiakaskohtainen Tili (”Tili”). Käyttäjä on palveluun rekisteröitynyt henkilö (”Käyttäjä”).
 6. Käyttämällä Kotoprota sitoudut noudattamaan näitä Sopimusehtoja sekä sopimusta henkilötietojen käsittelystä (”Tietosuojaseloste”), joka on laadittu EU:n Yleisen Tietosuoja-asetuksen ja Suomen lain mukaisesti.

2. Sopimuksen kohde

 1. Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle Internetin kautta Palvelua, joka kerää ja tallentaa määrämuotoista ja aikaleimattua tietoa, kuvia ja liitteitä. Tätä dataa voidaan jäsentää asiakkaan määrittelemien rakenteiden mukaisesti ja jakaa osapuolten kesken. Palvelun päätarkoituksena on dokumentointi ja tiedon kerääminen mobiililaitteilla, kuten kännyköillä ja tableteilla. Palvelun toimittaminen Asiakkaalle käsittää Ohjelmiston (”Ohjelmisto”) ja asiakaskohtaisen tiedon Tallennustilan (”Tallennustila”).

3. Palvelun toimittaminen

 1. Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle Ohjelmiston tämän hetkisen version Internetin välityksellä. Tätä tarkoitusta varten Toimittaja asentaa Ohjelmiston palvelimelle, joka on Asiakkaan saatavilla Internetin kautta yleisillä selaimilla. Asiakas on vastuussa teknisten edellytysten luomisesta palvelun käyttämiseksi.
 2. Toimittaja kehittää Ohjelmistoa jatkuvasti ja parantaa sitä jatkuvin päivityksin Asiakkaan saataville. Uudet versiot voivat sisältää toiminnallisia parannuksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia uusia versioita tai tiettyjen toiminnallisuuksien mukaan ottamista sovellukseen.
 3. Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle tiedon Tallennustilan palvelimella Asiakkaan datan tallentamiseen. Asiakas voi tallentaa sisältöä tälle palvelimelle Toimittajan Hinnastossa (”Hinnasto”) määritellyn ja Tilaussopimuksessa (”Tilaussopimus”) sovitun määrän.

4. Maksulliset palvelut ja sopimuksen voimassaolo

 1. Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä maksullinen Tilaussopimus, jolloin Asiakas saa käyttöönsä käyttöoikeudet ja ominaisuudet, jotka on määritelty asiakkaan Tilaussopimuksen mukaisessa Sopimuspaketissa (”Sopimuspaketti”).
 2. Asiakas voi ottaa käyttöönsä lisämaksullisia ominaisuuksia, jolloin ne liitetään Tilaussopimukseen.
 3. Ilmainen käyttö
  1. Palvelua on mahdollista käyttää rajoitetusti ilman veloitusta (”Ilmainen käyttö”).
  2. Ilmainen käyttö ei sisällä niitä ominaisuuksia, jotka on määritelty maksullisissa Sopimuspaketeissa.
 4. Kokeilujakso
  1. Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden tehdä Tilaussopimus maksutta 14 päivän tai erillisessä tarjouksessa määritellyn ajan (”Kokeilujakso”). Asiakas saa käyttöönsä Sopimuspakettiin sisältyvät käyttöoikeudet ja ominaisuudet Kokeilujakson ajan ilman, että Asiakkaan tarvitsee maksaa Hinnastossa tai muussa tarjouksessa eriteltyä hintaa.
  2. Tilaussopimus säilyy voimassa Kokeilujakson keston ajan. Tilaussopimus päättyy automaattisesti, jos Asiakas ei tee maksullista tilausta Kokeilujakson päättymisen jälkeen.
 5. Maksullinen tilaus
  1. Asiakas voi tehdä maksullisen Tilaussopimuksen Palvelusta löytyvän Tilauslomakkeen (“Tilauslomake”) kautta. Asiakas valitsee Tilaussopimukseen liitettävän Sopimuspaketin ja vahvistaa tilauksen.
  2. Tilaussopimus on voimassa Asiakkaan valitseman määräajan kerrallaan. Tilausjakso jatkuu uutena yhtä pitkänä määräaikaisena tilausjaksona, mikäli Asiakas ei irtisano Tilaussopimusta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle ennen kuluvan tilausjakson päättymistä. Mikäli asiakas irtisanoo Tilaussopimuksen ennen kuluvan tilausjakson päättymistä, astuu Irtisanominen voimaan heti kuluvan Tilausjakson päätyttyä. Toimittajalla on oikeus sulkea Asiakkaan Tili ja purkaa sopimus ennen kuun loppua 3 kk:n irtisanomisajalla.

5. Hinnat ja laskutus

 1. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Palvelun laskutusjakso on sama kuin Palvelun tilausjakso. Palvelu laskutetaan Asiakkaan tilauksen tekemisen yhteydessä valitsemalla tavalla. Lisäpalvelut veloitetaan joko yhdessä Palvelun kanssa tai erillisellä laskulla.
 2. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Palvelun ja siihen liittyvien Lisäpalveluiden (“Lisäpalvelut”) hinnat määräytyvät Toimittajan voimassa olevan Hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään lain mukainen arvonlisävero, jos toisin ei ole ilmoitettu. Palvelun hinta määräytyy tilausjakson alkamishetken mukaan.
 3. Jos Asiakkaan maksusuoritus viivästyy yli 30 päivää, Toimittajalla on oikeus katkaista Palvelun tarjoaminen sekä periä viivästyneistä suorituksista lain mukainen viivästyskorko, samoin kuin kohtuullinen muistutusmaksu maksukehotuksesta.
 4. Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun ja Lisäpalvelujen hintoja. Uusia Palvelun hintoja sovelletaan Asiakkaaseen kuluvan Tilausjakson päättymisen jälkeen. Uusia hintoja voidaan soveltaa Lisäpalveluille myös Tilausjakson aikana. Toimittajan tulee tällöin ilmoittaa Asiakkaalle hintojen muutoksesta ennen kuin uusia hintoja voidaan soveltaa.

6. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

 1. Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden Sopimusehtojen ja muiden Palvelua tai sen yksittäisiä osia koskevien ehtojen mukaisesti.
 2. Mikäli Käyttäjä rekisteröityy Palveluun, hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa (“Rekisteröitymislomake”) vaaditut yksilöintitiedot. Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista toiselle henkilölle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Kotopron asiakaspalveluun. Käyttäjä vapautuu ilman tämän myötävaikutusta salasanallaan tai tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.
 3. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaan materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, syrjivää, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista tai Kotoprolle, muille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, suuria liikennemääriä, laitekuormia tai muita ongelmia Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista.
 4. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

7. Tietojen säilyttäminen

 1. Toimittajalla on oikeus lukita Tili, jos Asiakas ei ole tehnyt maksullista tilausta Kokeilujakson aikana, tilausjakso on päättynyt, maksullisen tilauksen maksu on viivästynyt tai laiminlyöty, Tili ja/tai sille kirjautumisen mahdollistavat tiedot ovat joutuneet kolmannen osapuolen haltuun tai Asiakas on käyttänyt Palvelua Suomen lain, Sopimusehtojen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.
 2. Jos Tili on lukittu maksun viivästymisen tai laiminlyönnin johdosta, Toimittajalla on oikeus periä tilin avaamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset Asiakkaalta. Sama koskee tilannetta, jossa Tili ja/tai sille kirjautumisen mahdollistavat tiedot ovat päätyneet kolmannen osapuolen haltuun Asiakkaan huolimattomuudesta johtuen. Toimittaja arvioi Palvelun uudelleen avaamisen mahdollisuuden tapauskohtaisesti.
 3. Toimittajalla on oikeus poistaa Tili ja Asiakkaan Palvelussa syöttämät tiedot, kun Asiakkaan Tili on ollut lukittuna kolmen kuukauden ajan. Toimittajalla on oikeus poistaa Tili ja sillä olevat tiedot välittömästi, jos Asiakas on käyttänyt Palvelua lain, tämä Sopimuksen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.
 4. Toimittaja ylläpitää varmuuskopiota Asiakkaan Palveluun syöttämistä tiedoista. Tiedot varmuuskopioidaan vähintään kerran vuorokaudessa ja säilytetään vähintään seitsemän päivän ajan. Alkuperäisten tietojen katoamiseen myötävaikuttaneelta Asiakkaalta voidaan veloittaa varmuuskopion palauttamisesta aiheutuneet kustannukset. Toimittaja poistaa kaikki Asiakkaan Palveluun syöttämät tiedot kuuden kuukauden sisällä Sopimuksen päättymisestä, ellei toisin ole sovittu.
 5. Toimittaja voi tarjota mahdollisuutta tietojen säilyttämiseen ja katselemiseen sopimuskauden jälkeen.

8. Tuki ja palvelun saatavuus

 1. Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle tukea Palvelun käytössä.
 2. Asiakkaan tukipyynnöt käsitellään normaalina toimistoaikana (ma-pe 9-15 Suomen aikaa). Tuki on saatavilla Palvelun Help-toiminnon kautta, sähköpostilla tai puhelimitse. Toimittaja vastaa tukipyyntöihin ilman viivettä parhaan kykynsä mukaan.
 3. Toimittaja pyrkii tarjoamaan 247-käytettävyyden kaupallisesti järkevin ponnisteluin, lukuun ottamatta suunniteltua häiriöaikaa ja Palvelun saavuttamattomuutta, joka johtuu Toimittajan kohtuullisen kontrollin ulkopuolella olevista tilanteista.
 4. Toimittaja tarjoaa Asiakkaan saataville Online-käyttöoppaan.

9. Muutokset sopimusehtoihin

 1. Sopimusehtoja saatetaan päivittää ajoittain, ja Toimittaja julkaisee niiden viimeisimmän version verkkosivustollaan. Asiakas saa ilmoituksen kaikista muutoksista, jotka Toimittaja oman harkintansa mukaan määrittää tärkeiksi. Asiakas hyväksyy muutetut ehdot jatkamalla Palvelun käyttöä uusien ehtojen tultua voimaan. Käyttöoikeuden edellytyksenä on Sopimusehtojen hyväksyminen.
 2. Asiakkaille ilmoitetaan muuttuvista Sopimusehdoista ja palvelun olennaisista muutoksista yhtä (1) kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi.

10. Muutokset palveluun

 1. Toimittajalla on oikeus parantaa, täydentää, muuttaa tai poistaa ominaisuuksia, palveluja ja palveluaikoja. Toimittaja ei vastaa muutoksista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Asiakkaille ilmoitetaan palvelun olennaisista muutoksista. Palveluun voidaan tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta.

11. Immateriaalioikeudet

 1. Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen sisältöön, ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin sekä niiden myöhempiin muutoksiin kuuluvat yksin Toimittajalle tai sen lisenssinantajille. Asiakas saa Sopimuksen voimassaoloajaksi rajoitetun ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua omassa sisäisessä liiketoiminnassaan Sopimuksen ja Sopimusehtojen mukaisesti. Palvelun ja sen sisällön tai osien kopiointi, jäljentäminen, eteenpäin välittäminen, levittäminen tai käyttäminen muuten kuin näiden Sopimusehtojen mukaisesti on ehdottomasti kielletty.
 2. Kaikki Asiakkaan Palveluun syöttämän sisällön omistaa Asiakas. Asiakas vastaa omasta aineistostaan ja sen laillisuudesta, sekä erityisesti siitä, että se ei loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Sama koskee Asiakkaan oikeutta siirtää henkilötietoja Palveluun ja käsitellä niitä.
 3. Kotopro voi luoda analyysejä käyttäen osittain myös Asiakkaan dataa (pois lukien henkilötiedot) ja tietoja, joita kerätään Asiakkaan Palvelun käytöstä. Tällaisissa analyyseissä yhdistellään suuria määriä tietoja eikä Asiakas tai mikään muu yksilö ole ulkopuolisen tunnistettavissa. Analyysiä varten voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia tarkoituksia varten: palvelun suorituskyvyn optimointi, tutkimus ja kehitys, tietotuotteet kuten alan trendien ja kehityksen kartoitus sekä anonyymi benchmarking.

12. Sopimuksen siirtäminen

 1. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan kirjallista suostumusta.
 2. Toimittajalla on oikeus siirtää Sopimus ilman Asiakkaan erillistä hyväksyntää kolmannelle osapuolelle niin, että uudeksi Toimittajaksi tulee jokin toinen taho kuin Kotopro Oy.

13. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

 1. Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Toimittajan ja Asiakkaan välisissä keskinäisissä neuvotteluissa.
 2. Jos Toimittaja ja Asiakas eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies ja välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

14. Muut ehdot

 1. Sekä Toimittaja että Asiakas sitoutuvat pitämään tietoonsa saamat toisen osapuolen liikesalaisuudet ja muut luottamukselliseksi ymmärrettävät vastaavat tiedot ja aineistot salassa.
 2. Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa referenssikäytössä, ellei Asiakas ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

15. Takuun rajoitus

 1. Palvelu ja kaikki Kotopron sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman mitään nimenomaisia tai oletettuja takuita.
 2. KOTOPRO KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA EHDOT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA KIISTÄÄ LISÄKSI KAIKKI TAKUUT, JOTKA AIHEUTUVAT KAUPALLISESTA KÄSITTELYSTÄ TAI KÄYTÖSTÄ.

16. Vastuunrajoitukset

 1. SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, KOTOPRO EI VASTAA MISTÄÄN EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ, VÄLILLISESTÄ TAI SEURAAMUSLUONTEISESTA VAHINGOSTA EIKÄ SUORASTA TAI EPÄSUORASTA LIIKEVOITON TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ TAI TIETOJEN, KÄYTÖN, LIIKEARVON TAI MUUN AINEETTOMAN TEKIJÄN MENETYKSESTÄ. KOTOPRON KOKONAISKORVAUSVASTUU KAIKISSA PALVELUUN LIITTYVISSÄ VAATIMUKSISSA ON ENINTÄÄN SUMMA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT PALVELUSTA KOTOPROLLE EDELLISTEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA.

17. Sopimuksen liitteet

Tietosuojaseloste (www.kotopro.com/tietosuojaseloste)