Kotopro alihankintaverkostojen orkestroinnista kohti avointa ekosysteemiä

Asuminen palveluna – rakennus- ja kiinteistöklusteri tulevaisuuden ekosysteeminä T&K – Yritysryhmähanke Miksi ekosysteemit? Ekosysteemi – vääjäämätön kehitys? Mikä ekosysteemi on? Ekosysteemivisio – jaettu yhteinen näkemys? Kotopron visio Asuminen palveluna – ekosysteemi Roolit Asuminen palveluna – yritysryhmähanke   T&K – Yritysryhmähanke Taustaa Löytyykö yrityksiä joilla halua ja potentiaalia lähteä mukaan ryhmähankkeeseen ja ekosysteemin käynnistämiseen ja rakentamiseen? […]

Asuminen palveluna – rakennus- ja kiinteistöklusteri tulevaisuuden ekosysteeminä

T&K – Yritysryhmähanke
Miksi ekosysteemit?
Ekosysteemi – vääjäämätön kehitys?
Mikä ekosysteemi on?
Ekosysteemivisio – jaettu yhteinen näkemys?
Kotopron visio
Asuminen palveluna – ekosysteemi
Roolit
Asuminen palveluna – yritysryhmähanke

 

T&K – Yritysryhmähanke

Taustaa

 • Löytyykö yrityksiä joilla halua ja potentiaalia lähteä mukaan ryhmähankkeeseen ja ekosysteemin käynnistämiseen ja rakentamiseen?

Tavoitteet

 • Käynnistää Asuminen palveluna-ekosysteemin rakentaminen ja kehittäminen
 • Panostaa t&k-toimintaan Business Finlandin rahoituksen tukemana

Miksi?

 • Asiakasarvon kasvattaminen yhdessä tekemällä
 • Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja –malleja – Uusia palvelukokonaisuuksia
 • Edelläkävijyyttä ja etumatkaa – Tulevaisuuden kilpailukykyä

Miten?

 • Yritysryhmähankkeena
 • Linkittymällä Kuluttajaekosysteemiin ja hyödyntäen siinä jo tehtyä työtä
 • Business Finlandin ja VTT:n tukemana
 • Käynnistys kärkiyritysten toimesta
  • Rakentaminen ja kiinteistöklusterin yritykset, Kotopro alkuun veturina
  • Myöhemmin mukaan uusia toimijoita ja toimialoja

Aikasemmin käynnistynyt kaupan alan avoin ekosysteemihanke

 

Miksi ekosysteemit?

Asiakas muuttuu!

Maailma muuttuu!

 • Liiketoimintaympäristö muuttuu – Asiakkaiden valta kasvaa – Digitalisaatio mahdollistaa tiedon jakamisen ja keinoäly sen tehokkaan hyödyntämisen.
 • Uudet vaatimukset edellyttävät ketteryyttä, nopeutta ja monipuolisuutta tavalla, mitä tämän päivän määrämuotoiset liiketoimintakonseptit ja prosessiajattelu eivät pysty tarjoamaan.
 • Liiketoiminnan painopisteen nähdään siirtyvän reaaliaikaisesti ohjautuvien resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen.
 • Ekosysteemi kiihdyttää asiakaslähtöisten innovaatioiden synnyttämistä ohjaten liiketoimintaa kohti jaettua ymmärrystä ja asiakkaalle syntyvää merkitystä.

 

Ekosysteemi – vääjäämätön kehitys?

 

Mikä ekosysteemi on?

 • Osiensa muodostama liiketoimintaympäristö jota ei hallitse yksikään tietty toimija
  • Se kehittyy ekosysteemin, ei yksittäisen toimijan ehdoilla
 • Vapaa liiketoimintaympäristö, joka mahdollistaa uusien toimijoiden liittymisen ilman ulkopuolista päätäntää asiasta.
 • Yhdistää toimijoita ja mahdollistaa laajan joukon kyvykkyyksiä toteuttaa asiakasohjattua liiketoimintaa
  • Markkinoille tulon esteet menettää merkityksensä käsitteenä; avoimeen ekosysteemiin voi liittyä kuka tahansa
  • Yksittäisen toimijan ei tarvitse rakentaa kyvykkyyksiä hallita kaikkia tilanteita
  • Ekosysteemitoimijat voivat keskittyä puhtaasti ydinosaamisensa kehittämiseen ja siten parantaa kilpailuetua
  • Arvonluonti muuttuu dynaamiseksi

 • Ekosysteemissä liiketoiminta kehittyy kohti asiakasohjautuvuutta.
 • Asiakkaalle annetaan vaikutusmahdollisuus yksilöidä palveluntarpeensa.
 • Ekosysteemistä valikoituu kuhunkin tarpeeseen parhaiten soveltuvat resurssit ja kyvykkyydet
  • Ekosysteemi täydentää olemassa olevia jakelukanavia ei korvaa niitä
  • Asiakasohjatun kysynnän kasvaessa valmiudet ovat olemassa
 • Ekosysteemissä mahdollistuu myös kilpailijoiden välinen yhteistyö (coopetition).

 • Avoin data on avain ekosysteemin menestykseen.
 • Mahdollistaa koko arvoketjun laajuisten toimintojen optimoinnin, ja tukee uusia ketteriä toimintamalleja. Uuden liiketoiminnan mahdollistava avoin data on toimijoiden saatavilla ilman ylimääräisiä kustannuksia.
 • Avoin dataa avaa uusia mahdollisuuksia horisontaalisen yhteistoiminnan ja tehtävien yhdistämiselle.
 • Matalammat kustannukset, korkeampi tehokkuus, pienemmät ympäristökuormat.
 • Avoin data mahdollistaa koko arvoketjun kattavan analytiikan.
 • Kolmannen osapuolen toteuttamia palveluita voidaan hyödyntää kokonaisuuden hahmottamiseksi.
 • Keinoälyohjattua toimintaa, optimointia ja kehitystä
  • Testbed -simulaatio

Ekosysteemivisio – jaettu yhteinen näkemys?

 • Ekosysteemin perusfundamentit ovat asiakaskeskeisyys ja avoimuus.
 • Luodaan liiketoimintaympäristö, joka tukee asiakaskeskeistä liiketoimintalogiikkaa ja joka parantaa toimijoiden kannattavuutta horisontaalisen yhteistyön, kanssaluomisen sekä vahvan disruption kautta.
 • Tuetaan asiakaskeskeistä kilpailua.
 • Ekosysteemi on avoin kaikille toimijoille yli toimialarajojen ja on globaalisti skaalautuva.

Tarvitaan yhteinen näkemys ekosysteemin fundamenteistä ja pyrkimisestä kohti avointa ekosysteemiä

 

Kotopron visio

 • Kotopro tähtää tiedolla johtamisen palvelujen ja ratkaisujen edelläkävijäksi.
 • Kotopro-palvelu kehittyy määrämuotoisen tiedon keräämiseen ja systemaattiseen työn dokumentoinnin mobiilisovelluksesta täysin automatisoiduksi tiedolla johtamisen systeemiseksi kokonaisratkaisuksi, joka kerää, analysoi, yhdistää ja visualisoi liiketoimintatietoa ja tuo sen hyödynnettäväksi päätöksenteossa.
 • Kotopro-palvelun avulla pystytään hyödyntämään uusien liiketoimintaympäristöjen mahdollisuuksia, vaikutuksia ja vaikuttavuutta keräämällä niissä syntyvää tietoa, todentamalla syntyneitä tuloksia, analysoimalla niissä kerättyä tietoa, jakamalla sitä ja johtamalla automaattisesti sen avulla.
 • Kotopro kasvaa asiakkaan mukana henkilö- ja työtasolta, projekti- ja yritystasolle ja edelleen verkostoihin ja ekosysteemeihin.
 • Toimialariippumaton ratkaisumme mukautuu yrityksen prosesseihin, ekosysteemien vaatimiin dynaamisiin prosesseihin ja konfiguroi automaattisesti palvelut asiakkaan tarpeen mukaan.

 

Asuminen palveluna – ekosysteemi

Kenelle

 • Asiakkaat
  • Asukkaille, vuokralaisille, omistajille, kunnille/kaupungeille, 3:lle sektorille, muille organisaatioille
 • Osallistuvat yritykset
  • Alkuvaiheessa suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille suunnattu liiketoimintaympäristö
  • Myöhemmin ekosysteemi on avoin kaikille toimijoille yli toimialarajojen

Kiinnostuksen kohteita

 • Asujat – vaikuttaminen
 • Asunto/kiinteistö/tila
 • Asumisen/kiinteistön elinkaari
  • Toimijat eri vaiheissa
  • Kestävä kehitys – Muuttuvat tarpeet
 • Hyvinvointi
 • Turvallisuus
 • Yhteisöllisyys ja toimeliaisuus
 • Liikkuminen
 • Työ
 • Palvelut – palvelut – palvelukokonaisuudet/li>
 • Teknologia – ratkaisut- materiaalit
 • Laatu – läpinäkyvyys
 • Verkoston johtaminen
 • Data – Alustat – Digitaalisuus

Edellytykset

 • Löytyy yhteinen tulokulma – jaettu käsitys siitä miten siitä kukin hyötyy (oma positio) +  oikea kombinaatio yrityksiä
 • Sitoutuminen ekosysteemivisioon ja yhteiseen tavoitteeseen (tästä liikkeelle).
 • Innovatiivista asennetta ja halua tehdä asioita kokonaan uudella tavalla.
 • Halua ja kykyä yhteistoimintaan.
 • Sitoutumista yhteiseen aikatauluun.
 • Halua panostaa tutkimukseen (yhteinen tutkimusosuus + muu yrityskohtainen tutkimus) + omaan kehittämiseen.

Tavoitteet

 • Sitoudutaan ekosysteemivisioon (5-10 vuotta tähtäin)
  • Ekosysteemillä ei ole rajoja, ei määrämuotoa eikä omistajaa
  • Ekosysteemi on markkinaehtoinen
  • Ekosysteemissä data on avointa
 • Asiakastavoitteet
  • Helpottaa asumista
  • Lisätä hyvinvointia ja turvallisuutta
  • Edistää yhteisöllisyyttä
  • Parantaa asumisen laatua
  • Lisätä asumisen vetovoimaa
 • Toimijoiden tavoitteet
  • Tukea asiakaskeskeistä liiketoimintaa
  • Edistää asumista tukevien ja helpottavien palvelujen syntymistä
  • Parantaa toimijoiden horisontaalista yhteistyötä ja kanssaluomista
  • Lisätä valmiuksia kansainvälistymiselle toimijoiden oman liiketoiminnan ja tuotteiden/palvelujen, kansainvälisten toimijoiden kytkeytymisen ja ekosysteemiosaamisen kehittymisen kautta.

Roolit

Business Finland

 • Ohjaa ekosysteemikehitystä kasvumoottorien kautta joissa tavoitellaan ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin ja uusia kasvualoja maahamme.
 • Tutkimuksen ja kehittämisen rahoitus
 • Kari Uusitalo

Asiakaskeskeinen ekosysteemi

 • Ekosysteemien ”äiti”, johon uudet ekosysteemit l. ”hähmyt” linkittyvät.
 • Veijo Heinonen, yritysten valitsema fasilitaattori.

VTT

 • Ekosysteemitutkimus
  • Selvitykset.
  • Työ kohdistetaan uusien ekosysteemien toimesta eri teemoihin ja tarpeisiin
 • Ekosysteemitukituki
  • Linkitys asiakaskeskeiseen ekosysteemiin
  • Tutkimushankkeiden suunnittelu
 • Petri Laine

Kärkiyritykset

 • Yritysryhmähanke
  • Veturina Kotopro, Ohjelmistot
  • Talokolmikko Oy, Asuntorakentaminen
  • Setlementtiasunnot, Asuntorakennuttaja

 

Asuminen palveluna – yritysryhmähanke

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 2024 – onko yrityksesi dokumentointi kunnossa?

Tämänhetkisten tietojen mukaan Suomessa astuu voimaan vuonna 2024 uusi rakentamislaki, jonka tavoite on edistää kestävää rakentamista sekä sujuvoittaa sitä monin tavoin esimerkiksi digitalisaation avulla.

Lue lisää
Luovutusaineiston keräääminen Kotoprolla on helppoa

Tallenna kerralla oikeaan paikkaan – Kotoprolla laadukkaan luovutusaineiston kerääminen on helppoa ja nopeaa

Kun luovutusaineistoon kuuluvat asiakirjat ja dokumentit kerätään talteen jo töiden ohessa, on projektia helpompi hallita ja työaikaa säästyy.

Lue lisää

Helppokäyttöinen Kotopro huolehtii työmaiden laadukkaasta dokumentoinnista – säästää myös aikaa ja lyhentää kaikkien työpäivää

Tänäkin päivänä monella työmaalla aliurakoitsijoiden tekemät työtehtävät jäävät dokumentoimatta, koska heitä ei ole velvoitettu raportoimaan työnsä tuloksista, eikä heillä ole siihen sopivia työkaluja.

Lue lisää