Kotopro alihankintaverkostojen orkestroinnista kohti avointa ekosysteemiä

Asuminen palveluna – rakennus- ja kiinteistöklusteri tulevaisuuden ekosysteeminä T&K – Yritysryhmähanke Miksi ekosysteemit? Ekosysteemi – vääjäämätön kehitys? Mikä ekosysteemi on? Ekosysteemivisio – jaettu yhteinen näkemys? Kotopron visio Asuminen palveluna – ekosysteemi Roolit Asuminen palveluna – yritysryhmähanke   T&K – Yritysryhmähanke Taustaa Löytyykö yrityksiä joilla halua ja potentiaalia lähteä mukaan ryhmähankkeeseen ja ekosysteemin käynnistämiseen ja rakentamiseen? […]

Asuminen palveluna – rakennus- ja kiinteistöklusteri tulevaisuuden ekosysteeminä

T&K – Yritysryhmähanke
Miksi ekosysteemit?
Ekosysteemi – vääjäämätön kehitys?
Mikä ekosysteemi on?
Ekosysteemivisio – jaettu yhteinen näkemys?
Kotopron visio
Asuminen palveluna – ekosysteemi
Roolit
Asuminen palveluna – yritysryhmähanke

 

T&K – Yritysryhmähanke

Taustaa

 • Löytyykö yrityksiä joilla halua ja potentiaalia lähteä mukaan ryhmähankkeeseen ja ekosysteemin käynnistämiseen ja rakentamiseen?

Tavoitteet

 • Käynnistää Asuminen palveluna-ekosysteemin rakentaminen ja kehittäminen
 • Panostaa t&k-toimintaan Business Finlandin rahoituksen tukemana

Miksi?

 • Asiakasarvon kasvattaminen yhdessä tekemällä
 • Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja –malleja – Uusia palvelukokonaisuuksia
 • Edelläkävijyyttä ja etumatkaa – Tulevaisuuden kilpailukykyä

Miten?

 • Yritysryhmähankkeena
 • Linkittymällä Kuluttajaekosysteemiin ja hyödyntäen siinä jo tehtyä työtä
 • Business Finlandin ja VTT:n tukemana
 • Käynnistys kärkiyritysten toimesta
  • Rakentaminen ja kiinteistöklusterin yritykset, Kotopro alkuun veturina
  • Myöhemmin mukaan uusia toimijoita ja toimialoja

Aikasemmin käynnistynyt kaupan alan avoin ekosysteemihanke

 

Miksi ekosysteemit?

Asiakas muuttuu!

Maailma muuttuu!

 • Liiketoimintaympäristö muuttuu – Asiakkaiden valta kasvaa – Digitalisaatio mahdollistaa tiedon jakamisen ja keinoäly sen tehokkaan hyödyntämisen.
 • Uudet vaatimukset edellyttävät ketteryyttä, nopeutta ja monipuolisuutta tavalla, mitä tämän päivän määrämuotoiset liiketoimintakonseptit ja prosessiajattelu eivät pysty tarjoamaan.
 • Liiketoiminnan painopisteen nähdään siirtyvän reaaliaikaisesti ohjautuvien resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen.
 • Ekosysteemi kiihdyttää asiakaslähtöisten innovaatioiden synnyttämistä ohjaten liiketoimintaa kohti jaettua ymmärrystä ja asiakkaalle syntyvää merkitystä.

 

Ekosysteemi – vääjäämätön kehitys?

 

Mikä ekosysteemi on?

 • Osiensa muodostama liiketoimintaympäristö jota ei hallitse yksikään tietty toimija
  • Se kehittyy ekosysteemin, ei yksittäisen toimijan ehdoilla
 • Vapaa liiketoimintaympäristö, joka mahdollistaa uusien toimijoiden liittymisen ilman ulkopuolista päätäntää asiasta.
 • Yhdistää toimijoita ja mahdollistaa laajan joukon kyvykkyyksiä toteuttaa asiakasohjattua liiketoimintaa
  • Markkinoille tulon esteet menettää merkityksensä käsitteenä; avoimeen ekosysteemiin voi liittyä kuka tahansa
  • Yksittäisen toimijan ei tarvitse rakentaa kyvykkyyksiä hallita kaikkia tilanteita
  • Ekosysteemitoimijat voivat keskittyä puhtaasti ydinosaamisensa kehittämiseen ja siten parantaa kilpailuetua
  • Arvonluonti muuttuu dynaamiseksi

 • Ekosysteemissä liiketoiminta kehittyy kohti asiakasohjautuvuutta.
 • Asiakkaalle annetaan vaikutusmahdollisuus yksilöidä palveluntarpeensa.
 • Ekosysteemistä valikoituu kuhunkin tarpeeseen parhaiten soveltuvat resurssit ja kyvykkyydet
  • Ekosysteemi täydentää olemassa olevia jakelukanavia ei korvaa niitä
  • Asiakasohjatun kysynnän kasvaessa valmiudet ovat olemassa
 • Ekosysteemissä mahdollistuu myös kilpailijoiden välinen yhteistyö (coopetition).

 • Avoin data on avain ekosysteemin menestykseen.
 • Mahdollistaa koko arvoketjun laajuisten toimintojen optimoinnin, ja tukee uusia ketteriä toimintamalleja. Uuden liiketoiminnan mahdollistava avoin data on toimijoiden saatavilla ilman ylimääräisiä kustannuksia.
 • Avoin dataa avaa uusia mahdollisuuksia horisontaalisen yhteistoiminnan ja tehtävien yhdistämiselle.
 • Matalammat kustannukset, korkeampi tehokkuus, pienemmät ympäristökuormat.
 • Avoin data mahdollistaa koko arvoketjun kattavan analytiikan.
 • Kolmannen osapuolen toteuttamia palveluita voidaan hyödyntää kokonaisuuden hahmottamiseksi.
 • Keinoälyohjattua toimintaa, optimointia ja kehitystä
  • Testbed -simulaatio

Ekosysteemivisio – jaettu yhteinen näkemys?

 • Ekosysteemin perusfundamentit ovat asiakaskeskeisyys ja avoimuus.
 • Luodaan liiketoimintaympäristö, joka tukee asiakaskeskeistä liiketoimintalogiikkaa ja joka parantaa toimijoiden kannattavuutta horisontaalisen yhteistyön, kanssaluomisen sekä vahvan disruption kautta.
 • Tuetaan asiakaskeskeistä kilpailua.
 • Ekosysteemi on avoin kaikille toimijoille yli toimialarajojen ja on globaalisti skaalautuva.

Tarvitaan yhteinen näkemys ekosysteemin fundamenteistä ja pyrkimisestä kohti avointa ekosysteemiä

 

Kotopron visio

 • Kotopro tähtää tiedolla johtamisen palvelujen ja ratkaisujen edelläkävijäksi.
 • Kotopro-palvelu kehittyy määrämuotoisen tiedon keräämiseen ja systemaattiseen työn dokumentoinnin mobiilisovelluksesta täysin automatisoiduksi tiedolla johtamisen systeemiseksi kokonaisratkaisuksi, joka kerää, analysoi, yhdistää ja visualisoi liiketoimintatietoa ja tuo sen hyödynnettäväksi päätöksenteossa.
 • Kotopro-palvelun avulla pystytään hyödyntämään uusien liiketoimintaympäristöjen mahdollisuuksia, vaikutuksia ja vaikuttavuutta keräämällä niissä syntyvää tietoa, todentamalla syntyneitä tuloksia, analysoimalla niissä kerättyä tietoa, jakamalla sitä ja johtamalla automaattisesti sen avulla.
 • Kotopro kasvaa asiakkaan mukana henkilö- ja työtasolta, projekti- ja yritystasolle ja edelleen verkostoihin ja ekosysteemeihin.
 • Toimialariippumaton ratkaisumme mukautuu yrityksen prosesseihin, ekosysteemien vaatimiin dynaamisiin prosesseihin ja konfiguroi automaattisesti palvelut asiakkaan tarpeen mukaan.

 

Asuminen palveluna – ekosysteemi

Kenelle

 • Asiakkaat
  • Asukkaille, vuokralaisille, omistajille, kunnille/kaupungeille, 3:lle sektorille, muille organisaatioille
 • Osallistuvat yritykset
  • Alkuvaiheessa suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille suunnattu liiketoimintaympäristö
  • Myöhemmin ekosysteemi on avoin kaikille toimijoille yli toimialarajojen

Kiinnostuksen kohteita

 • Asujat – vaikuttaminen
 • Asunto/kiinteistö/tila
 • Asumisen/kiinteistön elinkaari
  • Toimijat eri vaiheissa
  • Kestävä kehitys – Muuttuvat tarpeet
 • Hyvinvointi
 • Turvallisuus
 • Yhteisöllisyys ja toimeliaisuus
 • Liikkuminen
 • Työ
 • Palvelut – palvelut – palvelukokonaisuudet/li>
 • Teknologia – ratkaisut- materiaalit
 • Laatu – läpinäkyvyys
 • Verkoston johtaminen
 • Data – Alustat – Digitaalisuus

Edellytykset

 • Löytyy yhteinen tulokulma – jaettu käsitys siitä miten siitä kukin hyötyy (oma positio) +  oikea kombinaatio yrityksiä
 • Sitoutuminen ekosysteemivisioon ja yhteiseen tavoitteeseen (tästä liikkeelle).
 • Innovatiivista asennetta ja halua tehdä asioita kokonaan uudella tavalla.
 • Halua ja kykyä yhteistoimintaan.
 • Sitoutumista yhteiseen aikatauluun.
 • Halua panostaa tutkimukseen (yhteinen tutkimusosuus + muu yrityskohtainen tutkimus) + omaan kehittämiseen.

Tavoitteet

 • Sitoudutaan ekosysteemivisioon (5-10 vuotta tähtäin)
  • Ekosysteemillä ei ole rajoja, ei määrämuotoa eikä omistajaa
  • Ekosysteemi on markkinaehtoinen
  • Ekosysteemissä data on avointa
 • Asiakastavoitteet
  • Helpottaa asumista
  • Lisätä hyvinvointia ja turvallisuutta
  • Edistää yhteisöllisyyttä
  • Parantaa asumisen laatua
  • Lisätä asumisen vetovoimaa
 • Toimijoiden tavoitteet
  • Tukea asiakaskeskeistä liiketoimintaa
  • Edistää asumista tukevien ja helpottavien palvelujen syntymistä
  • Parantaa toimijoiden horisontaalista yhteistyötä ja kanssaluomista
  • Lisätä valmiuksia kansainvälistymiselle toimijoiden oman liiketoiminnan ja tuotteiden/palvelujen, kansainvälisten toimijoiden kytkeytymisen ja ekosysteemiosaamisen kehittymisen kautta.

Roolit

Business Finland

 • Ohjaa ekosysteemikehitystä kasvumoottorien kautta joissa tavoitellaan ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin ja uusia kasvualoja maahamme.
 • Tutkimuksen ja kehittämisen rahoitus
 • Kari Uusitalo

Asiakaskeskeinen ekosysteemi

 • Ekosysteemien ”äiti”, johon uudet ekosysteemit l. ”hähmyt” linkittyvät.
 • Veijo Heinonen, yritysten valitsema fasilitaattori.

VTT

 • Ekosysteemitutkimus
  • Selvitykset.
  • Työ kohdistetaan uusien ekosysteemien toimesta eri teemoihin ja tarpeisiin
 • Ekosysteemitukituki
  • Linkitys asiakaskeskeiseen ekosysteemiin
  • Tutkimushankkeiden suunnittelu
 • Petri Laine

Kärkiyritykset

 • Yritysryhmähanke
  • Veturina Kotopro, Ohjelmistot
  • Talokolmikko Oy, Asuntorakentaminen
  • Setlementtiasunnot, Asuntorakennuttaja

 

Asuminen palveluna – yritysryhmähanke

Villistä lännestä standardiin

Rakennusala on mystinen ala. Ennen 2020-lukua alalla ei ollut työn dokumentoinnin standardia. Business Finlandin Asumisen Tulevaisuus -hankkeessa sellainen kuitenkin onnistuttiin muodostamaan. Standardissa jokainen työvaihe dokumentoidaan...

Lue lisää

Kaiken takana on täydellinen tsekkilista

Rakennus- ja kiinteistöalalla dokumentointi voi olla kuin lentokoneen tarkistuslista. Kotopro toimii kuin silmäparina, joka tähystää työvaiheet systemaattisesti.

Lue lisää

Rakkaus rakentamiseen saattaa johtaa virheisiin – dokumentoinnilla työmaan suunnittelu ja johtaminen paranee

Rakennusvirheisiin liittyvistä haasteista uutisoidaan mediassa lähes päivittäin. Virheet aiheuttavat esimerkiksi vuotoja ja hometta asuntoihin. Moni virhe voitaisiin ehkäistä ajantasaisella dokumentoinnilla.

Lue lisää